На основание Раздел III т.15 от Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения/КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения/КППП/ от  Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия, публикуваме заповед и списъци на одобрени и неодобрени кандидати по Мярка 3.2..

Интервю с одобрените кандидати на етап “Административна проверка на документи, съгласно посочените изисквания в обявата“ ще се проведе на 05.12.2019г. от 13.00 часа в офиса на МИРГ Несебър - Месемврия  на адрес гр.Несебър, ул.“Плиска“№1.

/assets/upload/files/zapoved__33_ot_02.12.2019.pdf

/assets/upload/files/spisk_odobreni_kandidati.pdf