На основание Раздел III т.15 от Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения/КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения/КППП/ от  Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия, публикуваме заповед и списъци на одобрени и неодобрени кандидати.

Интервю с одобрените кандидати на етап “Административна проверка на документи, съгласно посочените изисквания в обявата“ ще се проведе на 18.09.2019г. от 13.00 часа в офиса на МИРГ Несебър - Месемврия  на адрес гр.Несебър, ул.“Плиска“№1.

/assets/upload/files/zapoved_vnshni_oceniteli_2019-09-10_152245.pdf

/assets/upload/files/spisk_s_odobreni_kandidati_2019-09-10_152329.pdf

/assets/upload/files/spisk_na_neodobrenite_kandidati_po_mjarka_1.1..docx