На основание т.19 от Раздел III Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ от Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия, публикуваме Заповед №34/05.12.2019г. на председателя на УС на СНЦ "МИРГ Несебър-Месемврия". След проведени интервюта от Управителния съвет на МИРГ Несебър-Месемврия с допуснатите след административната проверка кандидати за външни експерти-оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по Мярка 3.2. процедура № BG14MFOP001-4.034 – „Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, публикуваме Заповед №34/05.12.2019г. на Председателя на УС на сдружението за утвърждаване на списъка на одобрените  кандидати.

/assets/upload/files/zapoved__34_ot_05.12.2019%281%29.pdf