На основание т.19 от Раздел III Правила за избор и подбор на външни експерти на комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ и правила за подбор на проектни предложения за съответствие със СВОМР от комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ от Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия, публикуваме Заповед №30/20.09.2019г. на председателя на УС на СНЦ "МИРГ Несебър-Месемврия"

След проведени интервюта от Управителния съвет на МИРГ Несебър-Месемврия с допуснатите след административната проверка кандидати за външни експерти-оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.017 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“, публикуваме Заповед №30/20.09.2019г. на Председателя на УС на сдружението за утвърждаване на списъка на одобрените  кандидати.

/assets/upload/files/zapoved_30_odobreni_kandidati_vnshni_oceniteli.pdf