В Министерство на земеделието, храните и горите/МЗХГ/ се проведе работна среща между представители на Местните инициативни рибарски групи/МИРГ/ и Управляващия органа/УО/ на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020г.Срещата беше проведена на 24.01.2019г. по инициатива на МИРГ. Бяха разисквани въпроси, свързани с процедурите по откриване на мерки от Стратегиите за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/,  процедурите по прием и ред за извършване на подбор на проектни предложения, към СВОМР на МИРГ.Участие в работната среща взеха представители на всички Местни инициативни рибарски групи и ръководството и експертите от Дирекция за морско дело и рибарство в МЗХГ.