На 6 и 7 ноември 2018 г. в Бутик хотел „Кристал Палас“, гр. София се проведе двудневна работна среща, организирана от Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) съвместно с Европейска мрежа на рибарските райони (ФАРНЕТ). В срещата взеха участие и представители на  Местни инициативни рибарски групи, прилагащи стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). СНЦ“МИРГ Несебър – Месемврия“ беше представен от Румен Кулев председател на УС на сдружението, Златомира Карагеоргиева-Мострова изпълнителен директор на сдружението и Албена Герджикова технически сътрудник. Основната цел на срещата беше подпомагане на местните инициативни рибарски групи, в процеса на стартиране на изпълнение на стратегиите. Дискутирани бяха теми относно мониторинг и оценка при прилагането на подхода ВОМР в рибарството, сътрудничество между МИРГ и работа в мрежа в рамките на България и извън нея, както и опита на другите страни–членки на ЕС в прилагането на подхода ВОМР. Бяха проведени онлайн връзки с МИРГ от Северна Гърция и представител на FAME Кристина Хамза от Брюксел.