В Пловдив на 24 и 25 юни 2019 г се проведе работна среща организирана от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.(УО на ПМДР 2014-2020), съвместно с подкрепата на FARNET (Европейска мрежа на рибарските райони). Участници бяха представителите на деветте местни инициативни рибарски групи (МИРГ) с одобрени стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), като в срещата взеха участие представители на Управляващия орган, ангажирани с изпълнението на подхода ВОМР, експерти от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДРА) на Звено „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“(ОПРСР) в Държавен фонд „Земеделие“ и служители на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.
По време на двудневната работна среща се проведе интерактивна сесия с участниците и бяха проведени дискусии по темите за предоставяне на подкрепа чрез подхода ВОМР в рибарските райони в България и Европа, ролята на МИРГ за постигане на успех в изпълнението на подхода и насърчаване разработването на качествени проекти по подхода ВОМР. Представени бяха и успешни проекти по подхода ВОМР от Хърватия, Словения, Франция и Естония от страна на звеното за оказване на подкрепа на FARNET.