Министерският съвет прие Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване. Заемите са предназначени за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) за периода 2014 – 2020 г.

С приемането на Постановлението се очаква своевременно да се осигурят необходимите средства за общините, бенефициенти по ПМДР 2014 – 2020 г. за осъществяване на междинните и окончателни плащания към изпълнителите по съответните проекти за реално извършени и допустими за финансово подпомагане дейности. По този начин  ще бъде постигнато по-ефективно изпълнение на заложените цели по ПМДР 2014 – 2020 г.

Постановлението е публикувано в Държавен вестник, бр. 75 от дата 25.8.2020 г. - https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=385FFBA4F5CF9E1B67E78DEDB3B2CAE6?idMat=151000