Информационна среща с бенефициенти ще проведе Сдружението с нестопанска цел Местната инициативна рибарска група /СНЦ МИРГ/ Несебър-Месемврия. Пред заинтересованите страни ще бъдат представени в детайли всички мерки  от Стратегията за ВОМР №МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г..

Събитието ще се проведе на 30-ти януари 2020г., четвъртък от 10:00 ч. в сградата на кметството в с.Тънково, община Несебър.

На срещата ще присъстват Златомира Карагеоргиева-Мострова - изпълнителен директор на СНЦ МИРГ Несебър-Месемврия и Живко Тальоков – експерт по прилагане на стратегията.

С европейски средства местните рибари ще могат да осъвременят рибарския си инвентар, да закупят туристически корабчета,  да отглеждат аквакултури и много други дейности. Читалищата, училищата, детските градини и сдруженията регистрирани в обществена полза могат да финансират своите проекти за образователни, културни, исторически и екологични дейности.

Специално внимание ще бъде обърнато и на стъпките за кандидатстване и как бенефициентите да подадат документи за кандидатстване електронно на https://eumis2020.government.bg/

Помощ на всички заинтересовани страни, в подготовката на проектите им и за по-бързото и лесно организиране на документите за кандидатстване, ще оказва експертите на МИРГ Несебър-Месемврия.

При допълнителни въпроси бенефициентите ще бъдат консултирани на място в офиса на сдружението, намиращ се в гр.Несебър, ул.“Плиска“№1.