На 16.07.2018г. е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие".

Максималния размер на БФП е 977915.00 лева.

Румен Кулев-председател на УС на СНЦМестна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия" и Лозана Василева-заместник министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващия орган на ПМДР подписаха договора, който е със срок 60 месеца и изпълнението му е предвидено да приключи на 15.07.2023г.