Пописан  е първи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.002-0004 в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”, финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България. Бенефициент – Община Несебър. Договора е подписан на 27.07.2020г.,  между Лозана Василева-ръководител на УО на ПМДР, кмета на община Несебър Николай Димитров и председателя на УС на СНЦ „МИРГ Несебър-Месемврия“ Румен Кулев. Реализацията на проекта трябва да приключи на 27.07.2021година. Проекта предвижда подмяна на съществуващите улични и тротоарни настилки в рибарския район - стар град Несебър, използвани при изграждането на  „Трасе на културно-туристически маршрут "Духовен път" по ул. Ахелой, ул. Хемус, ул. Тервел и ул. Месамбрия“. Архитектурната концепция за тези трасета е пряко свързана с общата стратегия на Община Несебър за опазване на световната ценност и културно наследство - старинен град Несебър. Целта е оформяне на главните пешеходни трасета с настилки от периода на Възраждането - подмяна на съществуващите настилки от асфалт с паваж по улиците и нови настилки от каменни плочи. Инвестицията в дребномащабната инфраструктура за продължаване на културно-туристическия маршрут „Духовен път“ цели популяризиране на културното наследство на рибарския район, чрез съвременна интегрална изява на уникалните ценностни характеристики на Несебър като система от културно-туристически маршрути в „Старинен град Несебър“, които пълноценно да изявят разнообразието от ценностни характеристики и уникалната стратификация на града – резултат от многовековна историческа еволюция. Културно-туристически маршрут „Духовен път“ реинтегрира емблематичните несебърски църкви в съвременния градски живот, като осигурява за туристите на града атракция с познавателна цел в условия, максимално близки до естествените чрез използване на оригинални материали, характерни за отминалите епохи. От чисто практична гледна точка, изпълнението на проекта – ремонт на уличните и тротоарни настилки, ще допринесе за подобряване качеството на живот в крайбрежната зона, от което ще се облагодетелстват жителите на рибарския район. Проекта е на обща стойност в размер на 202201.70лева без ДДС. Целта на проекта е в съответствие с основната цел на мярката, „Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“  ще се постави акцент върху опазване и популяризиране на природното, културно и историческо наследство, занаятчийството, развитие на нови дейности и услуги свързани с тяхното популяризиране и комплексното им рекламиране и маркетиране, изграждане на интерактивни музеи на открито и др. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 3 Насърчаване на социалното благополучие и  развитие на устойчив туризъм, както и на специфична цел 2 Опазване и популяризиране на културното и природно наследство на територията и изграждане на дребно мащабна инфраструктура.