На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001- 4.072  “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура” , Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 170 219,95 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 144 686,95   лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 25 533 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 27.11.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите на адрес

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6223?fbclid=IwAR3PIYjoWDZhMJHKBvYAH27L99gCwTREREDtj744qYTrsdq7MrYWiZ_umAk