Националната рибарска мрежа (НРМ) се създадава за първи път в България през 2019 г. в изпълнение на договор № РД51-129 от 30.10.2019г., сключен между Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ и Министерство на земеделието, храните и горите с предмет: „Организиране на дейности, свързани с администриране и управление на Националната рибарска мрежа”.

До този момент в България не е функционирала Национална рибарска мрежа.  Създаването и управлението на Националната рибарска мрежа (НРМ) през програмен период 2014-2020 г. е в изпълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство на Европейския парламент и на Съвета и Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР).

Националната рибарска мрежа има за цел осигуряване на представителност на всички заинтересовани страни - организации, които представляват различни категории потенциални бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. – рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти, Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), НПО и други. С нея се цели още изграждане на капацитет, разпространяване на информация, обмен на добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на страната с оглед успешното изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие и устойчиво развитие на рибарските райони.

В НРМ участват всички МИРГ с договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ и всички заинтересовани страни, ангажирани в прилагането на подхода ВОМР в рибарските райони, включително бенефициенти.

Повече за НРМ на сайта на организацията: https://nrmbg.com/za-nrm

Кратка презентация на НРМ

/assets/upload/files/Short_presentation_stakeholders%281%29.pdf