От 1 до 9 декември 2020г. се провежда обществено обсъждане на проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001- 4.076 “Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията” , мярка 2.1 “Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията” от стратегията за ВОМР на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“. Подробности и пълен комплект документи ще намерите на адрес