Проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

Стратегическа цел на проекта: Подобряване качеството на живот в територията на МИРГ Несебър-Месемврия, чрез развитие на устойчив бизнес, насърчаване на иновациите, популяризиране на местната култура и природа и добавяне на стойност към местните ресурси, продукти и услуги

Обща стойност на проекта: 3 911 660лева, от които

3 324 911 лева европейско и  

586 749лева национално съфинансиране

Начало: 16.07.2018г.

Край: 15.07.2023г.

"ЖИВОТ СРЕД РИБАРСКИТЕ МРЕЖИ"-Несебър 2020

 

Фотоизложба - "ЖИВОТ СРЕД РИБАРСКИТЕ МРЕЖИ"  от 18 ноември до 30 ноември 2020г. - Еспозиционен център „Флора“ Бургас, Южно пристанище Несебър, к.к.Слънчев бряг-централна алея и представяне на отворените мерки за кандидатстване по СВОМР на СНЦ „МИРГ Несебър-Месемврия“.

Детска Рибарска работилница - 12.00 часа, 28 ноември 2020г., Несебър - Северно пристанище.

 

Всички прояви ще се проведат при спазване на всички противоепидемиологични мерки и е възможно въвеждане на промяна на дати, часове и локации на провеждането им. Следете нашата интернет страница за актуалната програма на фестивала.