Въпрос по условия за кандидатстване, по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически продукти и атракции" , мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” от Стратегия на МИРГ „Несебър – Месемврия“.

Отговора можете да видите тук:/assets/upload/files/vprosi_i_otgovori_mjarka_3.1_-2020.pdf

 

и на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3636