АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ за идентифициране на потенциалния интерес на бенефициентите за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър-Месемврия в периода 2014-2020 г. и необходимостта от промяна на СВОМР.
Настоящата СВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“, включва мерки, по които допустими бенефициенти са лица, регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА и/или лица, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти“. За тези бенефициенти в стратегията е предвиден финансов ресурс в следните мерки:
Мярка 1.1. Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите“ - 450 000лева.
Мярка 1.2 Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство”- 400 000лева.
Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“ – 600 000лева.
В тези мерките е предвиден общо публичен финансов ресурс от ЕФМДР в размер на 1 450 000 лв.
С цел идентифициране на наличието или липсата на интерес към определени мерки в СВОМР се обръщаме към Вас със следните няколко въпроса. Отговорите на въпросите ще иденитифицират необходимостта от предприемане на своевременни и целенасочени действия за промени с цел по-ефективно използване на финансовия ресурс, заложен в Стратегията и постигането на максимални ползи в територията на МИРГ „Несебър – Месемврия“.

Към анкетата